ผู้ประมาณราคาในขั้นตอนออกแบบ สามารถเป็น 1 ในคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้หรือไม่
0